Make your own free website on Tripod.com

BACK


DEFINITIONS


Choshu


Daimyo


Edo Period


Emperor


Fudai Daimyo


Hegemon


Hidetada Tokugawa


Iemitsu Tokugawa


Ieyasu Tokugawa


Meiji


Omi


Shogun


Tokugawa Family


Tokugawa Shogunate


Tomotomi Hideyoshi


Toyotomi Family


Tozama Daimyo


Warring States Period


Yoshimune Tokugawa


Yoshinobu Tokugawa